Usel University

You are not logged in

Արտերկրյա ուսանողների դեպարտամենտ

ՍույնդեպարտամենտիհիմնախնդիրնէկազմակերպելօտարերկրյաուսանողներիուսումնառությունըՀամալսարանում` վերահսկելովողջգործընթացը:

Դեպարտամենտիգործառույթներից են`

 • Ծավալելուսումնամեթոդական, գիտական, կազմակերպչականևայլկրթական գործունեություն` արտերկրյա ուսանողների լիարժեք ուսուցումն ապահովելու համար:
 • Համակարգելամբիոններիևարտերկրյաուսանողներիհետտարվողամենօրյաաշխատանքները:
 • Աջակցել և խորհրդատվություն տրամադրել` Համալսարանական կյանքին ինտեգրվելու համար:
 • Ապահովել արտերկրյաուսանողներիմասնակցությունը Համալսարանիգիտական, կրթական, մշակութայինևմյուսմիջոցառումներին,
 • Աջակցել արտերկրյա ուսանողներին`անդամակցելու Ուսանողական Գիտական Ընկերությանն /ՈւԳԸ/;
 • Հնարավորություն ընձեռելարտերկրյաուսանողներին իրենց մասնակցությունն ունենալու Ուսանողական Խորհրդի /ՈւԽ/ աշխատանքներում;
 • Ստեղծել համապատասխանպայմաններ ուսանողներիմասնագիտականևոչմասնագիտականհմտություններիհայտնաբերմանևամրապնդմանհամար:
 • Համախմբել տարբերֆակուլտետներիևկուրսերիարտերկրյաուսանողներին;
 • Իրազեկել համապատասխանվարչականմարմիններինարտերկրյա ուսանողին հուզող հարցերը ևկարծիքները:
 • Ամրապնդել Համալսարանի տարբեր քաղաքացիություն ունեցող ուսանողների փոխըմբռնումը, համագործակցությունը  և փոխադարձ հարգանքը: 
 • Խրախուսել և աջակցել արտերկրյա ուսանողների ազգայինևկրոնականտոներիննվիրվածհանդիսությունների կազմակերպումը:
  • Հայոց լեզվի և գրականության;
  • Հայոց պատմության;
  • Հայ եկեղեցու պատմության;
  • Հայկական մշակույթի պատմության;
  • Հայկական սպորտի պատմության:
   • Իրավագիտություն
   • Տնտեսագիտություն
   • Լրագրություն
   • Օտար լեզու և գրականություն

ԱրտերկրացիներիուսուցումըՀամալսարանումիրականացվումէբարձրագույնկրթությանմիջազգայինչափորոշիչներով: Համալսարանի ուսումնական ծրագրերը համապատասխանեցված են Եվրոպական Կրեդիտների Փոխանցման Համակարգին (ECTSEoropeanCreditTransferSystem), որը փոխճանաչման հուսալի գործիք է միջազգային կրթական համակարգում:

Համալսարանումկրթություննիրականացվումէհայերենովևօտարլեզուներով` առկա և հեռակա ուսուցմամբ: Որպես երկրորդ օտար լեզու Համալսարանում ուսանողներն ուսումնասիրում են ֆրանսերեն, գերմաներն, իսպաներեն:

Ուսումնառությանընթացքումուսանողներնուսումնասիրումենինչպեստեսական, այնպեսէլգործնականառարկաներ: Հատուկուշադրությունէդարձվումուսանողիանհատաական և գիտահետազոտական հմտությունների դրսևորմանը:

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանն արտերկրյաուսանողներինառաջարկումէհետևյալհատուկ դասընթացները՝

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարաննիրշրջանավարտներինորակավորումէհետևյալմասնագիտութուններով.