Usel University

You are not logged in

Արտերկրյա դիմորդ

ՅՈւԷՍԻԷԼհամալսարանումարտերկրյաքաղաքացիներիուսուցումնիրականացվումէ՝համաձայն  «Օտարերկրյաքաղաքացիությունունեցողուսանողներիվերաբերյալ» ՀՀԿԳնախարարությանհամապատասխանկարգիհիմանվրա:

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանիբակալավրիատկարողենդիմելարտերկրյաքաղաքացիները, որոնքունենկրթությանվերաբերյալհամապատասխանփաստաթուղթ (ատեստատկամդիպլոմ):

Համալսարանումկրթություննիրականացվումէհայերենով և օտար լեզուներով` առկաևհեռակաուսուցմամբ:

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանդիմողարտերկրյաքաղաքացիներըպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը`

 • ԴիմումՀամալսարանիռեկտորիանունով, որտեղպետքէնշվիընտրածմասնագիտությունը;
 • Ինքնակենսագրություն;
 • Կրթությանվերաբերյալփաստաթղթիկրկնօրինակնիրներդիրով` նոտարականհաստատումով:
 • Բժշկականեզրակացությունընդհանուրառողջականվիճակիվերաբերյալ;
 • Անձնագրիկամծննդյանվկայականիբոլորէջերիկրկնօրինակները;
 • Լուսանկար 6 հատ (3X4 չափի):
  • Հայոց լեզվի և գրականության;
  • Հայոց պատմության;
  • Հայ կրոնի պատմության;
  • Հայկական մշակույթի պատմության;
  • Հայկական սպորտի պատմության:
  • Իրավագիտություն
  • Տնտեսագիտություն
  • Լրագրություն
  • Օտար լեզու և գրականություն

ՅՈւԷՍԻԷԼհամալսարաննարտերկրյաուսանողներինառաջարկումէհետևյալհատուկդասընթացները՝

ՅՈւԷՍԻԷԼհամալսարանն իր շրջանավարտներին որակավորում է հետևյալ մասնագիտութուններով.

ՎԻԶԱՅԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանընդունվածարտերկրյաուսանողները թույլտվություն են ստանում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական բաժնից:

Արտերկրյա ուսանողները կարողենմուտքիվիզան ստանալտվյալ երկրում ՀՀդեսպանատնից: Թույլտվությունստանալուցհետոդիմորդը կարողէմուտքիվիզան ստանալ իրերկրում` ՀՀդեսպանատանը:

Հավելյալտեղեկատվությանհամար՝  http://mfa.am/en/visa/: