Usel University

You are not logged in

Usel University

                                                             Electronic Library

 

 ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


 1. ՀՀ_Սահմանադրություն

 2 .ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

 3. ԲԱԺԻՆ 1. ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ

 4. Բանկային_իրավունք_դասագիրք

 5. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 6. Միջազգային_իրավունք

 7. Հարկային_իրավունք
 

 8. Ընտանեկան_օրենսգիրք

 9. Պետության_և_իրավունքի_տեսություն

10. Քրեական_իրավունքի_դասագիրք

11. Կանանց և երեխաների իրավունքներ

12. Կոռուպցիա-օրենք

13. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

14. Մարդու իրավունք

15. Սահմանադրական վերահսկողություն

16. Քաղաքացիական իրավունքի դասագիրք 1-ին մաս Բարսեղյան

17. Քաղաքացիական իրավունքի դասագիրք 2-րդ մաս Բարսեղյան

18. Քաղաքացիական իրավունքի դասագիրք 3-որդ մաս Բարսեղյան


19. Գործարարական իրավունքի դասագիրք Բարսեղյան

20. Իրավուքնի հիմունքներ

21. Տիպային պայամանագրեր

22. Հայաստանի Հանրապետության բանկային իրավունք - մաս 1

23. Հայաստանի Հանրապետության բանկային իրավունք - մաս 2

24. Հայաստանի Հանրապետության բանկային իրավունք - մաս 3

25. Նահապետյան Սամվել - ՀՀ բանկային օրենսդրություն

26. Տիպային պայմանագրեր

27. Քոչարյան Վ. - Միջազգային իրավունք

28. Օսիկյան Արթուր- Հարկային իրավունք

29. Աբգարյան Կ.Հ.- Բանկային իրավունք

30. Ալոյան Տիգրան Ֆինանսական իրավունք

31. Արշակյան Ա.Պ.- Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն (ստրկատիրության և ֆեոդալիզմի                                      շրջան)

32. Բարսեղյան Տ.Կ.- Գործարարական իրավունք

33. Գրիգորյան Մ. - Քրեական իրավունք

34. Զաքարյան Արմեն - Իրավունքի հիմունքներ

35. Թամազյան Ա. - Հարկային օրենսդրության հիմունքներ

36. Խրոպանյուկ Վ.Ն. - Պետության և իրավունքի տեսություն
 

 37.вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàõÂڲܠø²Ô²ø²òƲβÜúðºÜê¶Æðø

 

 

 

 

 

 

            ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

1. Տնտեսագիտության_հիմնախնդիրները

  2. Տնտեսագիտության տեսություն

  3. Թովամասյան Տնտեսագիտության տեսություն
 
  4. Խաչատրյան Տնտեսագիտության տեսություն

  5. Մրցակցությունը և Մենաշնորը Ներսիսյան
 
  6. Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ

  7. Տնտեսագիտություն

  8. Պահանջարկ և առաջարկ

  9. Экономический теории

 10. Ապավոհագրական գործ Աբգարյան Կ և ուրիշն.
 
 11. Ապահովագրական մարկետինգ Ավագյան Գ.Վ.
 
 12. Ապահովագրական գործ 2011 Կիրակոսյան Կ.

 13. Ապահովագրական գործ Կիրակոսյան Կ.

 14. Строахование Шахов В.В.

 15. Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն Գրիգորյան Հ.Ս.

 16. Աշխատանքի շուկան և աշխատավարձի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Մայիլյան Ֆ.Ն.

 17. Աշխատանքի շուկան և բնակչության զբաղվածությունը Մելքումյան Ա.

 18. Աշխատանքի նորմավորում Պետրոսյան Մ.Ե.

 19. Աշխատանքի տնտեսագիտություն Պողոսյան Սեդրակ

 20. Աշխատանքի պաշտպանության սոցիալ-տնտեսական հարցերը Տերտերյան Գ.Մ.

 21. Աշխատանքի պայմանները և դրանց բարելավումը Տերտերյան Գ.Մ.
 
 22. Экономика труда Кокин Ю.П.

 23. Экономика и социология труда Генкин Б.М.

 24. Экономика и социология труда Адамчук В.В.

 25. Աշխատանքի շուկա Մելքումյան Ա

 26. Աշխատանքի կազմակերպում Պողոսյան Սեդրակ

 27. Հայաստանի Հանրապետության ագրարային աշխատանքի էկոնոմիկա Հակոբյան Լ.Լ

 28. Գործազրկությունը և աշխատավարձի անհավասարությունը ՀՀ-ում Մելքումյան Ա.

 29. Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ Թադևոսյան Զոյա

 30. Деньги, кредит, банки Владимирова М.П

 31. Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները Աբգարյան Կ.Հ.

 32. Վարկային գործառնություններ Անդրեասյան Արթուր

 33. Բանկի կառավարման հիմունքներ Ասրյան Գայանե

 34. Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը Ավագյան Գ.Վ.

 35. Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ Ավագյան Գ.Վ.

 36. Արժեթղթերի շուկա Սալնազարյան, Ա.Բ.
 
 37. Բանկային գործի հիմունքներ Բաբայան Վահան
 
 38. Արտարժույթային գործառույթներ Գյուլումյան Արայիկ
 
 39. Արժեթղթերով գործառնություներ Դավթյան Տիգրան
 
 40. Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ Թառումյան Գևորգ
 
 41. Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ Իվանյան Արկադի
 
 42. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում Խաչատրյան Հասմիկ
 
 43. Բանկային մարքեթինգ Հայրապետյան Նաիրա
 
 44. Վճարահաշվարկային համակարգ Ղազարյան Սամսոն
 
 45. Ինֆլյացիայի էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Պիվազյան Հ.Վ.
 
 46. Դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները Պիվազյան Հ.Վ.

 47. Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ Սարգսյան Տ.

 48. Փողի շուկան. Բանկային համակարգը և դրամավարկային քաղաքականությունը Օրդուխանյան Վ.
 
 49. Деньги. Кредит . Банки. Ценные бумаги Жуков, Е.Ф.
 
 50. Деньги. Кредит . Банки. Жуков, Е. Ф.

 51. Деньги. Кредит . Банки. Экспресс курс - Под редакцией Лаврушин, О.И.

 52. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը բանկային համակարգում Հարությունյան Հ

 53. Արժեթղթեր և արժեթղթերի շուկա (առաջադրանքների, տեստերի և խնդիրների ժողովածու) Սալնազարյան Ա.Բ.

 54. Բյուջետային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում Հարությունյան Վլ.Լ.
 
 55. Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպումը Դավթյան Գ. ,Մարգարյան Լ. և ուրիշն.-

 56. Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա Հակոբյան Լ.Լ.

 57. Экономика сельского хозяйства Коваленко Н.Я.

 58. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн. 1 Гусаков В. Г.

 59. Экономика предприятий АПК Зеленовский А.А.

 60. Экономика отраслей АПК Минаков И.А

 61. Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացումը, կառավարումը և կազմակերպումը Աբրահամյան Մ.

 62. Ագրարային տնտեսագիտություն Գրիգորյան Կ.Ա.

 63. Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա Գրիգորյան Կ.Ա.

 64. Գյուղատնտեսական կոոպերացիա Գևորգյան Ս.

 65. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ Ուռուտյան Վ., Ավետիսյան Սամվել

 66. Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշակումը Ավետիսյան Ս.

 67. Экономика и организация сельскохозяйственных предприятий с основами менеджмента Базылев М.В.

 68. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн.2 Гусаков В. Г.-

 69. Сельскоьозяйственные рынки Назаренко Н.Т.

 70. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК Нечаев В.И.

 71. Աշխատանքի կազմակերպումը, նորմավորումը և վարձատրությունը ագրարային համակարգի ձեռնարկություններում Մարգարյան Լ.Ա
 
 72. Կոլեկտիվ կապալի կազմակերպման հիմունքներ Դարբինյան Գ.

 73. Բանջարեղենի արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնհարցերը ՀՀ-ումա Գրիգորյան Կ.Ա

 74. Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի (ագրարային տնտեսագիտության) առարկան, նրա դասավանդման հիմնախնդիրները ներկա պայմաններում Գրիգորյան Կ.Ա.

 75. Գյուղատնտեսության արտադրական ֆոնդերը, կապիտալ ներդրումները և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը Գրիգորյան Կ.Ա.

 76. Արտադրական ֆոնդերը (կապիտալ), ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ Գրիգորյան Կ.Ա.

 77. ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Բայադյան Ա.Հ.

 78. Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ավետիսյան Ս.
 
 79. Պլանավորման հիմունքները գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում Դավթյան Գ. Վ

 80. Аграрная экономика Малыш М.Н.

 81. Цеддиес Ю. Экономика сельскохозяйственных предприятий

 82. Ագարակային տնտեսության կառավարում Գյուլխասյան Լ.Մ.

 83. Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ Առաքելյան էմիլիա

 84. Ինքնարժեքի հաշվառում Գալստյան Մերուժան

 85. Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում Ճուղուրյան Արմեն

 86. Հաշվապահական հաշվառում Սարգսյան Ա.Զ.

 87. Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը Սարգսյան Ա.Լ.

 88. Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների տեստերի ժողովածու Օգանեզովա Ն.Ս.

 89. Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում- 2004 Ճուղուրյան Արմեն

 90. Աուդիտ Սարգսյան Ա.Զ.

 91. Практикум аудита Линецкий А.В.

 92. Ֆինանսական հաշվառում Սահակյան Հ

 93. Հաշվապահական հաշվառում Կոզլովա Ե.Պ.

 94. Հաշվապահական հաշվառում Սարգսյան Ա.Հ.

 95. Մակրոտնտեսական կարգավորում Ղուշչյան, Հ.Բ.

 96. Մակրոտնտեսական կանխատեսում Ղուշչյան, Հ.Բ.

 97. Մակրոտնտեսագիտություն Սամյուելսոն Փոլ

 98. Մակրոտնտեսական կարգավորում.-2005թ Ղուշչյան Հ.Բ.

 99. Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և կանխատեսում Թավադյան Ա.

100. Մարքետինգի ներածություն Գրիգորյան, Կ.Ա. և ուրիշն.

101. Մարկետինգային տեղեկատվություն և մարկետինգային հետազոտություն Սահակյան Ս.Շ.

102. Զբոսաշրջության մարքետինգ Սելվինազյան Բ.Ս.

103. Основы маркетинга Котлер Филип

104. Маркетинг Эриашвили Н.Д

105. Маркетинговая логистика Кристофер Мартин

106. Ապրանքների առքուվաճառքի պայմանագրերը մարքետինգում Սահակյան Շ.Ս.

107. Маркетинг Панкрухин А. П.

108. Маркетинг Ховард К.

109. Основы маркетинга Голубков Е.П.

110. Մարկետինգ Էվանս Բ., Բերման Բ.

111. Շուկայագիտություն Ստոլմով Լ.Ֆ.

112. Մարքետիինգային հետազոտությունների կազմակերպումը Նիկողոսյան Մ.Հ.

113. Տնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայում Արշակյան Ա.Հ.

114. Մարքեթինգի ռազմավարական կառավարում Մարդումյան Մ.Ս.-

115. Լոգիստիկա Գրիգորյան Կ.Ա.. և ուրիշն

116. Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ավետիսյան Ս.Ս.

117. Մրցակցություն և կարգավորում Մելքումյան Մ.

118. Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) Նազարյան Գ.

119. Գինը մարքեթինգային համալիրում Վարդանյան Գ.

120. Էկոնոմետրիկայի հիմունքերը Վարդանյան Գոհար

121. Տարրական էկոնոմետրիկա Ղուշչյան Լ.

122. Эконокметрика Кремер Н.Ш.

123. Практикум по эконометрике Елисеева И.И.

124. Экономика предприятий Сергеев И.в

125. Экономика природопользования: Эколого-экономический аспект Сердитова Н.Е.

126. Մեքենաշինության էկոնոմիկա Հակոբյան Լ.Լ

127. Экономика автотранспортного предприятия Бычков В.П.

128. Ծառայությունների էկոնոմիկա Խաչատրյան Ն.

129. Բնօգտագործման էկոնոմիկա : մեթոդական ուղեցույցներ գործնական պարապմունքների համար Մատինյան Ա.Գ.

131. Социология труда Токарская Н.М.

132. Социолодия труда Ромашов О.В.

133. Տնտեսական սոցիոլոգիա Գալստյան Մ.Վ.-

134. Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ Մանուկյան Գ.Մ.

135. Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում Միքայելյան Կ.Ա.

136. Մաքսային գործառնությունների կազմակերպումը Չատինյան Գ.Ս.

137. ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում Մելքումյան Մ.Ս.

138. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մաքսային վճարները Գյուլասարյան Մ.Ռ.-

148. Математические методы моделирования экономических систем Бережная Е.В.

149. Экономико-математическое моделирование: моделирование микроэкономических процессов и систем Гринева Н.В.

150. Экономико-математическое моделирование: математическое моделирование микроэкономических процессов и систем Колемаев В.А.

151. Экономико-математическое моделирование Кундышева Е.С.

152. Введение в экономико-математическое моделирование Лотов А.В

153. Экономико-математические методы и мидели: Компьютерное моделирование Орлова И.В. -

154. Практика применения экономико-математических методов и моделей Кобелев Н.Б.

155. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գերակայությունների գնահատումը եվ կանխատեսումը Թավադյան Ա.

156. Прогнозирование и планирование в условиях рынка Бархатов В.И.

157. Основы прогнозирования и планирования в экономике Зеньчук, Н. Ф.

158. Прогнозирование и планирование в государственном регулировании экономики

159. Прогнозирование и планирование в условиях рынка Сазонов В. Г.

160. Прогнозирование и планирование экономики Сак А.В.

161. Прогнозирование и планирование в условиях рынка Сидоренко О.В

162. Прогнозирование и планирование экономики Ходас А.К.

163. Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում Ստեփանյան Ս.Շ.-

164. Оценка недвижимости Тэпман Л.Н.

165. Мерчендайзинг Клочкова М.С.

166. Мерчандайзинг или маркетинг в розничной торговой .История, мифы и правила Югал Ал.

167. Умный мерчандайзинг Таборова Л. Г.
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ


1. Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Աբրահամեան Ա., Բարոեան


2. Ինֆորմատիկա, համակարգչային տեխնոլոգիաներ Գալանտերյան, Ա.

3. Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում Կոսեմյան Ս.Է.


4. Ինֆորմացիոն համակարգեր և տեխնոլոգիաներ Համբարձումյան Շ.Դ.

5. Информационные технологии в экономике и управлении Божко В.П.


6. Информационные системы в экономике Моор П. К.

7. Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ Կոսեմյան Ս.է.


8. Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Աբրահամեան Ա., Բարոեան

9. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах Гарнаев А.


10. Информационные системы и технологии в экономике Ясенев В.Н.

11. Автоматизированные информационные системы в экономике Куликов Г. Г,


12. Информационные системы в экономике .Часть.1 Карминский А.М.

13. Маркетинговая информационная система Мхитарян С.В.

14. Информационный менеджмент:Краткий курс Васюхин О.В.

15. Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ Գյուլումյան Ս.

 

 

 ԼԵԶՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Ռուսաց լեզու


1. Пособие по русскому языку Агаджанян М.Р. и др.

2. Сборник диктантов по русскому языку для первого кур диса колледжа НАУА Арустамян М.И.

3. Жили- были..... 28 уроков для начинающих Миллер Л.В.

4. Жили- были.....12 уроков русского языка. Базовый уровень.Рабочая тетрадь Миллер Л.В.

5. Жили- были.....12 уроков русского языка. Базовый уровень.Учкбник Миллер Л.В.

6. Пособие по русскому языку. Корректировочный раздел Оганесян Р.А.

7. Поехали 2. Русскый язык для взрослых. начальный курс Чепнышев С.Անգլերեն լեզու


1. Books on zootechnic Круглова Т.Н.

2. Деловой английский Шевелева С.А

3. Agronomy in English Գասպարյան Ն

4. Economics inEnglish Zatikyan A.T.

5. Учебник английского языка. Т.1 Бонк Н.А..

6. Technology in english Գասպարյան Ն.
Հայոց Լեզու


1. Հայոց լեզու Եզեկյան Լ.

2. Ոճագիտության ուղեցույց Եզեկյան Լ.


3. Հայոց լեզվի ոճաբանություն Ջահուկյան Գ.Բ.


4. Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար Սանթրյան Լ.Ս.


5. Մեծատառ, թե փոքրատառ. Հայերեն բառարան - տեղեկատու Գյուրջինյան Դ.


6. Հայերեն բառարան- տեղեկատու. Միասին, անջատ կամ գծիկովգ րվող բառեր Գյուրջինյան Դ-


7. Հայոց լեզվի ոճագիտություն Եզեկյան Լ


8. Գրավոր խոսք Գաբրիելյան Բ.


9. Ժամանակակից հայոց լեզու- Ձևաբանություն Ասատրյան Մ.Ե.


10. Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (Համեմատությամբ 562 լեզվի). Աճառյան Հր.


11. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն Բադիկյան Խ .


12. Գրաբարի ձեռնարկ Ավետիսյան Հ.Մ.


13. Պաշտոնական ոճ Ավետիսյան Յու.Ս.


14. Հայոց լեզու. Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար Գյուրջինյան Դ.


15. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն Պապոյան Ա.


16. Լեզվաբանության պատմություն. Հտ.1 Ջահուկյան Գ.


17. Լեզվաբանության պատմություն. Հտ.2 Ջահուկյան Գ.


18. Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները. Խոսքի տեսություն. Հտ.2 Պողոսյան Պ.Մ.ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ


1. Краткий англо-руский компютерный словарь для чайников Белински Натали

2. Краткий англо-русский технический словарь Кузьмин Я.А.


3. Англо-русский словарь по сельскохозяйственной технике Розенбаум А. Н.-

4. Русско-английский научно-технический словарь переводчика Циммерман М.