Usel University

You are not logged in

Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա

Քրեագիտական մեթոդը այն հնարքներն ու միջոցներն են, որոնք ուղղված են կրիմինալիստիկայի օբյեկտի ուսումնասիրությանը:

Ընդհանուր գիտական մեթոդներն են .

v զգացողական ռացիոնալ դիտում , նկարագրում , համեմատում , փ որձարարություն ,

v քրեագիտական նույնացում և դիագնոս ­ տիկա

v տրամաբանական անալիզ , սինթեզ , հիպոթեզ , վարկած ,

v մաթեմատիկ ա կան չա փումներ , հաշվառումներ , մաթեմատիկական մոդելավորումներ ,

v կիբերնետիկակ ա ն համակարգչային մոդելավորում։

v անալիզ , անտրոպոմետրիկ , քրեագիտական գրանցման , ազդանշանային , լուսա ­ նկարահանման , արտաքին նշանների նկարագրման մեթոդներ ։

Կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ք րեագիտական տեխնիկայի համակարգն ընդգրկում է .

 1. Քրեագիտական լուսանկարում և տեսագրություն ,
 2. Քրեագիտական տրասոլոգիա ( հետքաբանություն ) ,
 3. Զենքերի և հետքերի քրեագիտական զննում,
 4. Մարդու արտաքին հատկանիշների քրեագիտական ուսումնասիրու ­ թյուն ( հաբի թ ոլոգիա ),
 5. Փաստաթղթերի քրեագիտական զննում ,
 6. Իրերի , առարկաների և նյութերի քր եա գիտական զննում,
 7. Քրեագիտական գրանցում ,
 8. Անտրոպոսկոպիա ( հոմեոսկոպիա ) ,
 9. Մ ատնադրոշմ ( դակտիլասկոպիա ),
 10. Բ առային պորտրե տ ( դիմանկար ),
 11. Տրանսպորտային հետքաբանություն ,
 12. Միկրոտրասոլոգիա ,
 13. Դատական ձգաբանություն :
  1. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Այսօր համաշխարհային տնտեսական կյանքը վերլուծելու ունակությունը շատ կարևոր դեր է խաղում ոչ միայն տնտեսագիտության, այլև այլ ոլորտի մասնագետների համար: Ժամանակակից կյանքը թելադրում է իր պայմանները, և վերջիններս ընկալելու և վերլուծելու հմտությունն է, որ դարձնում է մրցունակ և պահանջված:

Դրանք են` բիզնեսի կազմակերպում, տնտեսագիտության տեսություն, վիճակագրություն, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, ֆինանսներ և վարկ, բանկային գործ և այլն:

Տնտեսագիտությունը նման է շախմատի, և լավ խաղացող է համարվում նա, ով շատ քայլեր է կարողանում հաշվարկել, այլ կերպ՝ եթե տնտեսագետը կարողանում է հասկանալ և գնահատել յուրաքանչյուր նշանակությունը, ապա նա համարվում է լավ տնտեսագետ-մասնագետ:

Այս առումով ՅՈւԷՍԻԷԼհամալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը պատրաստում է վերլուծող մտածելակերպով մասնագետների, ովքեր ոչ միայն տիրապետում են տնտեսագիտության պատմությանը, այլև հետևում են համաշխարհային մասշտաբով տեղի ունեցող երևույթներին, դրանք դիտարկում արդիական անկյան տակ, այլ խոսքերով ասած` զարգանում որպես ապագայի, և ոչ անցյալի մասնագետներ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոսների ճնշող մեծամասնությունը ունի գիտական աստիճան և կոչում: Մանկավարժական աշխատանքին զուգահեռ նրանցից շատերը զբաղվում են գիտական մշակումներով և գիտահրատարակչական գործունեությամբ

ՅՈւԷՍԻԷԼհամալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը արտոնագրված է ՀՀ  №791 արտոնագրով