Usel University

You are not logged in

 

          ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանի իրավաբանական վարչությունը համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որի խնդիրներն են իրականացնել`

Համալսարանի գործունեության իրավական ապահովում,

Կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության իրավական աջակցություն,

Ռեկտորի և ղեկավարության իրավական խորհրդատվություն,

Ռեկտորի և ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ-ի այլ մարմինների կողմից արձակվող իրավական ակտերի իրավական փորձաքննություն,

Իրավական ակտերի, կանոնակարգերի, պայմանագրերի, եզրակացությունների, առաջարկությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում,

ՀՀ օրենսդրությամբ և  ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ: